Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พัฒนา/ทดสอบอุปกรณ์ด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนน
new2562-12-03

กรมทางหลวงชนบท จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พัฒนา/ทดสอบอุปกรณ์ด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและความปลอดภัยทางถนน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งมี นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) และนางสาวอาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม ร่วมลงนามเป็นพยาน สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลง มีระยะเวลา 5 ปี โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันในการวิจัย พัฒนา ทดสอบอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งการนำองค์ความรู้ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากยางพารา ตลอดจนงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนนต่อไป ทั้งนี้ อธิบดีกรมทางหลวงชนบทและคณะ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปขั้นตอนการดำเนินงานของ วว. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

new2562-12-03
new2562-12-03
Scroll Up Skip to content