home

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

รูปภาพ: 

          วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการส่งเสริมกลไกการป้องกันการทุจริตในโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 1 เพื่อปฏิบัติตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมผลักดันให้เกิดการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้เกิดความโปร่งใส สร้างความตื่นตัวแก่บุคลากรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง ให้ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตลอดจนสร้างความเชื่อมมั่นไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีนายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากกรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจากสำนักในส่วนกลาง และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1, 2 และ 3 ประมาณ 100 คน ณ ห้องประชุมคุณากูลสวัสดิ์ กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

 

          

          

          

วันที่: 
ศุกร์, มิถุนายน 14, 2019 - 15:30