home

ตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

รูปภาพ: 

          วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวุฒิศักดิ์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยผู้รับจ้างได้อธิบายรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท

 

          

          

          

วันที่: 
พุธ, มิถุนายน 12, 2019 - 15:30