home

E-Books

  • รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2561 | e-book | PDF 
  • รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2560 | Download
  • รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2559 | Download
  • คู่มือการใช้งานระบบบูรณาการข้อมูลตามสถาปัตยกรรมองค์กร ครั้งที่ 2 (ประจำปีงบประมาณ 2560) | Download 
  • คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลหมุดหลักฐานอ้างอิงสำหรับงานออกแบบก่อสร้างและซ่อมบำรุง | Download 
  • สไลด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน | Download