home

ปัญหาคอร์รัปชั่น (Corruption)

ปัญหาคอร์รัปชั่น (Corruption)

             ความหมาย ตาม Webster seventh New Collegiate Dictionary อธิบายคำว่า คอร์รัปชั่นไว้ดังนี้ เป็นการกระทำที่ขัดต่อความซื่อสัตย์ คุณธรรมความดี หรือศีลธรรม เป็นการกระทำผิดทำนองคลองธรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมาย เนื่องจากการให้สินบนหรือไม่เหมาะสม เป็นการกระทำที่ถือว่าไม่บริสุทธ์ หรือไม่เหมาะสม

ลักษณะของคอร์รัปชั่น มีของเขตกว้างขวางครอบคลุมการกระทำในลักษณะต่อไปนี้

1. การแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรม

2. การจูงใจ เรียกร้อง บังคับ ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยว หรือกลั่นแกล้งเพื่อที่จะให้มีการตอบแทนการปฏิบัติของคนอย่างตรง ๆ

3. ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง บิดเบือนข้อบังคับหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ

4. สมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉยการกระทำที่ผิดกฎหมาย

5. ปลอมแปลงหรือการกระทำใดๆ อันเป็นเท็จ

6. การเล่นพรรคเล่นพวกในวงบริหารงานบุคคล

7. การให้สินบนแก่นักการเมือง นักหนังสือพิมพ์ และผู้ไปใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง

8. การเอาของหลวงรถหลวงไปใช้ส่วนตัว

9. การรับของขวัญราคาแพง

10. การช่วยพรรคพวกเข้าทำงานมีเงินเดือน หรือบำนาญ

11. การเลือกที่รักมักที่ชัง

12. การฉ้อราษฎร์บังหลวง

สาเหตุของคอร์รัปชั่น มีสาเหตุดังต่อไปนี้

1. แรงจูงใจและโอกาส

2. ความจำเป็นทางเศรษฐกิจ

3. ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

4. สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม

5. การบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ

6. กฎหมายมี่ช่องว่างหรือมีข้อบกพร่อง

7. การมีตำแหน่งเอื้ออำนวยต่อการกระทำผิด

8. ประชาชนยินยอมพร้อมใจหรือความไม่เข้าใจของประชาชน

9. อิทธิพลของหญิง อาจเป็นภรรยาของผู้มีตำแหน่งสูงในวงราชการ

10. ขาดมาตรการลงโทษการคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด

ผลของการคอร์รัปชั่น มีดังนี้

1. ทำให้ชาติเสื่อมเสียชื่อเสียง

2. เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

3. ก่อให้เกิดความแตกแยกและความไม่ยุติธรรมในสังคม

4. ทำให้ประชาชนขาดความศรัทธาในข้าราชการ

5. ในหมู่ข้าราชการการก็เกิดระบบทำงานแบบขอไปที

6. การคอร์รัปชั่นก่อให้เกิดระบบผูกขาด

7. ทรัพยากรของรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลบางคนที่คิดเอาประโยชน์ตัวเป็นลำดับ

8. การนำเอาไปเป็นข้ออ้างของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล

9. การป้องกันและการปราบปรามคอร์รัปชั่น

10.ออกกฎหมายเพื่อป้องกันและปรามปราม

11. วางมาตรการป้องกัน

12. ให้การศึกษาและพัฒนาจิตใจแก่ประชาชนและข้าราชการ

13. ผู้นำบริหารทำตัวเป็นแบบอย่าง

14. ประชาชนและสื่อสารมวลชนไม่เพิกเฉยต่อคอร์รัปชั่น

15. ใช้มาตรการลงโทษอย่างรุนแรงแก่ข้าราชการและประชาชนผู้คอร์รัปชั่น

16. ปรับปรุงระบบการเมืองให้เข้มแข็ง

17. เพิ่มค่าครองชีพของข้าราชการ ให้สูงขึ้นพอกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน

 

 

ที่มา : http://www.baanjomyut.com/library_2/development_of_society/28.html

วันที่: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 17, 2017 - 16:45