home

ข่าวสมัครงาน

-  ศทส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

-  ศทส. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รับสมัคร วันที่ 6-13 สิงหาคม 2562 

-  ศทส. ประกาศผลสอบการคัดเลือกป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 

-  ศทส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.

ศทส. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. รับสมัคร วันที่ 5-15 กรกฎาคม 2562

-  ศทส. ประกาศผลสอบการคัดเลือกป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

-  ศทส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

-  ศทส. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รับสมัคร วันที่ 10-18 มิถุนายน 2562

-  ศทส. ประกาศผลสอบการคัดเลือกป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ศทส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ศทส. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รับสมัคร วันที่ 2-11 เมษายน 2562

-  ศทส. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

-  ศทส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

-  ศทส. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

-  ศทส. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

-  ศทส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

ศทส. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

-  ศทส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรกา

-  ศทส.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

-  ศทส.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

-  ศทส.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

-  ศทส.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

-  ศทส.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว