home

รายชื่อนามานุเคราะห์

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร อีเมลล์
1. นายณฐพนธ์  เดชมณี   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 0-2551-5036   Nathapon_d@drr.go.th
2. นายวุฒิศักดิ์  สิงหบุตร   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ 0-2551-5074   Vuthisuk_s@drr.go.th
3. นางสาวณัชพร  ลี้ชม   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 0-2551-5043   Nachaporn_l@drr.go.th
4. นายสุชีพ  ตันติวุฒิพงศ์   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและคลังข้อมูล 0-2551-5046   Sucheep_t@drr.go.th
5. นายขจรเกียรติ  ศรีประเสริฐ   นายช่างโยธาชำนาญงาน 0-2551-5041   Kajhonkiat_s_s@drr.go.th
6. นายดิฐพล  สนิทอินทร์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 0-2551-5035   Dittapon_s@drr.go.th
7. นางสาวน้ำทิพย์  มากนคร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 0-2551-5041   Namthip_m@drr.go.th
8. นายธวัชชัย  แสงเทพ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 0-2551-5041   Sa.thawatchai@gmail.com
9. นายสุพจน์  บุญเจริญ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 0-2551-5041   Johnkung21@hotmail.com
10. นายจิรยุทธ  อ่วมทร   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 02-551-5047   Ji-7825@hotmail.com
11 .นายกิตติธรา  ปวรภคนันท์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-2551-5035   Kittithara_p@drr.go.th
12. นางสาวเมธากุล  มณีโชติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-2551-5041   Mathakul_m@drr.go.th
13. นางสาวทิวา  วันนาจร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-2551-5047   Tiwa_w@drr.go.th
14. นางสาวนริศรา  ดอนพันพล   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-2551-5046   Narisara_d@drr.go.th
15. นางสาวเบญจภา  มีประดิษฐ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-2551-5047   Benjabha_m@drr.go.th
16. นางสาวจุรีพร  เดชา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-2551-5046   Jureeporn_d@drr.go.th
17. นางสาวกัณญาภัค  สุระขุนทด   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0-2551-5037   Supitta_s@drr.go.th
18. นายณัฐเถกิง  สมเคราะห์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0-2551-5040   Nuttagueng_s@drr.go.th
19. นายนิธิ  หาญรักษ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0-2551-5040   Nithi_h@drr.go.th
20. นายสุรวัฒน์  ฐานสโร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0-2551-5035   Surawat_t@drr.go.th
21. นายจิรเทพ  วงศ์สว่าง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0-2551-5046   Jirathep_w@drr.go.th
22. นางสาวณาตยา  เที่ยงตรง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0-2551-5037   Nattaya_t@drr.go.th
23. นางสาวสิทธิณี  ศรีศักดา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0-2551-5037   Sitinee_s@drr.go.th
24. นายเด่นชัย  ปะมายะยัง   นักจัดการงานทั่วไป 0-2551-5047   Denchai_p@drr.go.th
25. นายจารุกิตติ์  แสนพลสิทธื์   นักจัดการงานทั่วไป 0-2551-5046   Jarukit_s@drr.go.th
26. นางสาวสิโรธร  เพ็ชรโต   นักจัดการงานทั่วไป 0-2551-5047   Sirothorn_P@drr.go.th
27. นางสาวสุรัตวดี  หัสจันทอง   นักจัดการงานทั่วไป 0-2551-5047   Surattawadee.1989@gmail.com
28. นางสาวกนกวรรณ  เสวกวิหารี   เจ้าพนักงานธุรการ 0-2551-5041   Kanokwan_saw@drr.go.th