home

คอร์รัปชัน ความโปร่งใส และกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเทศไทยกับปัญหาคอร์รัปชัน            การคอร์รัปชันเป็นปัญหาเรื้อรังในระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาเป็นเวลานาน แม้ว่าจะมีความพยายามในการลดระดับความรุนแรงของปัญหา ก็ยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมว่ามีมาตรการใดที่มีประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาได้จริง การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index)โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency International) ล่าสุด เมื่อปี 2556 ชี้ว่า ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใสเพียง 38 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งนับเป็นลำดับที่ 85 จาก 175 ประเทศที่ทำการสำรวจ แม้ว่าคนไทยโดยทั่วไปจะรับรู้ว่ามีปัญหาการคอร์รัปชันดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่แนวทางการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันในปัจจุบันก็ยังขึ้นอยู่กับกลไกการปราบปรามของภาครัฐ โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท. เป็นหลัก โดยประชาชนมีส่วนร่วมไม่มากนัก ซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร "การเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น"

วันที่ : 22 มี.ค. 2560 12:00

องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

สังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี จะพบข่าวคอร์รัปชันหรือการทำงานที่ไม่มีความโปร่งใสของ   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามหน้าหนังสือพิมพ์ รวมไปถึงทางวิทยุ และโทรทัศน์อยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่อง  ชี้ให้เราเห็นถึงสภาพความเป็นจริงในสังคมที่กำลังเกิดขึ้น บ่งบอกถึงความเจ็บป่วยของสังคมที่มีคอร์รัปชันเป็นเนื้อร้ายทำลายทุกส่วนของสังคม

วันที่ : 09 มี.ค. 2560 14:45

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สำเร็จ

การทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็น"มะเร็งร้าย"ของสังคม ที่มีผลในการฉุดรั้งและถ่วงความเจริญของสังคม ทำให้คุณธรรมของสังคมผุกร่อน ทำให้สังคมเต็มไปด้วยผู้มีอิทธิพล ทำให้สังคมมีแต่ความเหลื่อมล้ำ และในที่สุดทำให้ประเทศไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน วันนี้ก็เห็นชัดแล้วว่าผลของการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยทำให้ไทยต้องล้าหลังกว่ามาเลเซียมาก

วันที่ : 27 ก.พ. 2560 11:45

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยบทบาทของภาคประชาชน

ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆ ในแผนที่โลก เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยืนยาวมานานนับพันปีคนไทยเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจและที่สำคัญเราเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ จนได้ชื่อว่า เป็นครัวของโลก หลายประเทศในโลกนี้ที่ต้องพึ่งพาผลิตผลทางเกษตรของเรา เชื่อหรือไม่ว่าเราส่งข้าวออกไปขายเลี้ยงคนทั่วโลกเป็นอันดับ 1 มาหลายปีแล้ว เราขาย ไก่ กุ้ง ยางพารา มันสำปะหลัง สับปะรด เป็นสินค้าส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า เหตุใดคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรเลี้ยงชาวโลกของเรายังยากจนอยู่?

วันที่ : 10 ก.พ. 2560 10:15

logo

ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 20 ธ.ค. 2559 14:00

การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ครั้งที่ 5)

การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วันที่ : 13 ก.ย. 2559 14:00

การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ครั้งที่ 4)

การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วันที่ : 07 ก.ย. 2559 17:30

การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ครั้งที่ 3)

การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วันที่ : 19 ส.ค. 2559 17:15

การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ครั้งที่ 2)

การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วันที่ : 10 ส.ค. 2559 13:45

การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ครั้งที่ 1)

การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วันที่ : 28 ก.ค. 2559 15:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับการฝึกอบรม "พัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี" ประจำปี 62

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ารับการฝึกอบรม "พัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี"

วันที่ : 16 ส.ค. 2562 15:30

ตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

ประชุมตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) งวดที่ 4

วันที่ : 09 ส.ค. 2562 14:30

ตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

ตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ งวดที่ 4

วันที่ : 08 ส.ค. 2562 17:00

ตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (ส่วนกลาง)

ตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (ส่วนกลาง) งวดที่ 4

วันที่ : 08 ส.ค. 2562 11:45

อบรมผู้ใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวงชนบท และ Website

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมผู้ใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวงชนบท และ Website

วันที่ : 06 ส.ค. 2562 15:45

ข่าวทั้งหมด

ปิดตำนานไฟล์เพลง MP3 อนาคตอาจมี AAC มาแทนที่

 ปิดฉากไฟล์เพลง MP3 เมื่อผู้ให้กำเนิด MP3 ประกาศยุติการสนับสนุน อนาคตอาจมี AAC มาแทนที่

วันที่ : 17 พ.ค. 2560 10:33

5 บทเรียนสำคัญจากการแพร่ระบาดของ WannaCry ที่ทุกคนควรอ่าน

WannaCry ที่เป็นข่าวใหญ่มาตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับทุกๆ คน ในบทความนี้เราจะมาสรุปกันบ้างว่าเราได้รับบทเรียนอะไรกันบ้าง ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและเหล่าผู้ดูแลระบบ IT ท่ามกลางยุคสมัยที่ IT แทบจะถือเป็นทุกอย่างของโลกในเวลานี้

วันที่ : 16 พ.ค. 2560 10:54

เตือนภัย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry ระบาดหนักทั่วโลก ไทยโดนด้วย

ภัยใหม่ของมัลแวร์เรียกค่าไถ่เกิดขึ้นอีกครั้ง และรุนแรงยิ่งกว่าจนยากที่จะห้ามทัน เมื่อ WCry Ransomware (หรือ WannaCry, WannaCrypt0r, WannaCrypt, Wana Decrypt0r) เป็นมัลแวร์เรียกค่าไถ่ที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์โดยนักวิจัยจาก Malwarebytes และโจมตีไปยังทั่วโลกเมื่อประมาณวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา

วันที่ : 15 พ.ค. 2560 11:15

Google Maps เพิ่มทางลัดเช็ค Street View ดูเส้นทางถนนจริงก่อนจะหลงทาง ขับรถเลย

เป็นปัญหาของคนใช้รถใช้ถนน กับ Google Maps ในการนำทางพอสมควรเหมือนกัน ที่ในบางจังหวะแอพฯ ก็สื่อสารกับเราไม่เข้าใจ เช่น บอกให้ชิดซ้าย เพื่อเลี้ยวไปยังถนนอีกเส้น แต่เราก็ดันไม่มั่นใจ ว่าถนนที่กำลังจะเลี้ยว ตรงกับที่ Google Maps บอกรึเปล่า? เพราะตรงนั้น ดันมีอยู่หลายเส้นให้เดาซะด้วย

วันที่ : 15 พ.ค. 2560 10:09

Wireless Life เมื่อชีวิตไม่ต้องพึ่ง “เส้นสาย” (ตอนจบ)

วันนี้มาติดตามสาระน่ารู้ของเทคโนโลยีไร้สายตอนจบ เชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะทำให้ทุกท่านได้รู้จักและได้ทดลองใช้เทคโนโลยีไร้สายในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น 

วันที่ : 11 พ.ค. 2560 09:52

Wireless Life เมื่อชีวิตไม่ต้องพึ่ง “เส้นสาย” (ตอนแรก)

ก่อนที่จะมาถึงยุคของคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่สมัยที่โลกเริ่มมีไฟฟ้าใช้ เราก็คุ้นเคยกับโลกที่มีสายไฟระโยงระยาง และยิ่งทวีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเมื่อความต้องการในการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการส่งข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ไม่ต้องไปมองอื่นไกล แค่ประเทศไทยเราเอง เราก็เห็นสายไฟที่เรียงตามข้างถนนเป็นสิบ ๆ เส้น เรียงร้อยกันอย่างไม่เป็นระเบียบ หรือบางทีก็พันกันยุ่งจนชินตา ไม่เว้นแม้แต่โต๊ะคอมพิวเตอร์ที่บ้านคุณที่ถ้ามองไปข้างหลังเครื่องจะพบสายไฟเต็มไปหมดเช่นกัน

วันที่ : 08 พ.ค. 2560 15:39

พบ Worm ปลอมตัวเป็น Google Docs แพร่ระบาดรุนแรงทาง Gmail! Google แก้ไขแล้ว

ใน Reddit ได้มีการรายงานถึงกรณีการค้นพบ Worm ที่ปลอมตัวเองเป็น Google Docs และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วผ่านทาง Gmail ซึ่งทาง Google ก็ได้ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงในการแก้ไขปัญหานี้ แต่การโจมตีในครั้งนี้ก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากจนเป็นที่พูดถึงกันทั่วบน Internet ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ : 05 พ.ค. 2560 10:13

วิธีควบคุมมือถือ Android ด้วยคอมพิวเตอร์เสมือนเป็นจอที่ 2

มีอยู่ปีหนึ่งที่ Notebook แบรนด์ดังจากเกาหลีได้สร้างเทคโนโลยีให้โทรศัพท์มือถือ Android กลายเป็นจอที่ 2 ของ Notebook ได้ คราวนี้ใครที่ใช้ Windows และมีโทรศัพท์มือถือ Android ยี่ห้อใดก็ได้ที่รองรับละก็ ก็สามารถใช้คอม รวมถึงเมาส์และคีย์บอร์ดควบคุมมือถือ Android ด้วยคอมพิวเตอร์ได้เสมือนเป็นจอที่ 2 

วันที่ : 02 พ.ค. 2560 10:07

วิธีลบไฟล์ขยะแบบอัตโนมัติ เพื่มพื้นที่หน่วยความจำบน Windows 10

หลายท่านใช้งานคอม Windows 10 มานานจนคอมช้า อันเนื่องมาจากไม่ได้ลบไฟล์ขยะนาน บทความนี้เลยนำเสนอวิธีตั้งค่า Windows 10 ให้ลบไฟล์ขยะอัตโนมัติ และนี่คือฟีเจอร์ล่าสุดที่คุณจะต้องลองด้วย Storage Sense

วันที่ : 01 พ.ค. 2560 14:18

เตือนมัลแวร์ใหม่บน macOS ดักฟังข้อมูลผู้ใช้ Antivirus ยังตรวจจับไม่ได้

Check Point ผู้ให้บริการโซลูชัน Next-generation Firewall ชั้นนำของโลก ออกมาแจ้งเตือนถึงมัลแวร์ชนิดใหม่บน macOS ชื่อว่า DOK ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงระบบตรวจจับทั้งบน macOS และ VirusTotal นั่นหมายความยังไม่มี Antivirus ใดสามารถตรวจจับได้ ที่สำคัญคือมัลแวร์ถูก Sign ด้วย Developer Certificate อย่างถูกต้องจากทาง Apple

วันที่ : 01 พ.ค. 2560 10:23

ข่าวทั้งหมด

หน้า