home

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับการฝึกอบรม "พัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี" ประจำปี 62

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ารับการฝึกอบรม "พัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี"

วันที่ : 16 ส.ค. 2562 15:30

ตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

ประชุมตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) งวดที่ 4

วันที่ : 09 ส.ค. 2562 14:30

ตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

ตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ งวดที่ 4

วันที่ : 08 ส.ค. 2562 17:00

ตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (ส่วนกลาง)

ตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (ส่วนกลาง) งวดที่ 4

วันที่ : 08 ส.ค. 2562 11:45

อบรมผู้ใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวงชนบท และ Website

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมผู้ใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวงชนบท และ Website

วันที่ : 06 ส.ค. 2562 15:45

ข่าวทั้งหมด