โครงการอบรมหลักสูตร "ระบบจัดซื้อจัดจ้าง" โครงการพัฒนาระบบบริหารและงบประมาณ (e-Planning) ระยะที่ 2 ณ กรมทางหลวงชนบท 30 ส.ค.54