การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ดูแล   ดาว์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง     ดาวน์โหลด 
เอกสารประกอบการอบรมระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด