home

ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับการฝึกอบรม "พัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี" ประจำปี 62 ศุกร์, สิงหาคม 16, 2019 - 15:30
ตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ศุกร์, สิงหาคม 9, 2019 - 14:30
ตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ พฤหัสบดี, สิงหาคม 8, 2019 - 17:00
ตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (ส่วนกลาง) พฤหัสบดี, สิงหาคม 8, 2019 - 11:45
อบรมผู้ใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวงชนบท และ Website อังคาร, สิงหาคม 6, 2019 - 15:45
ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ฐาน (GIS Basemaps) จันทร์, สิงหาคม 5, 2019 - 16:00
ตรวจรับงานโครงการติดตั้งและปรับแก้ข้อมูลหมุดหลักฐาน (GPS) จันทร์, สิงหาคม 5, 2019 - 16:00
อบรมผู้ดูแล Website หน่วยงาน จันทร์, สิงหาคม 5, 2019 - 12:00
ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงระบบงาน Back Office เพื่อรองรับการทำงานบน Cloud Computing พุธ, กรกฎาคม 31, 2019 - 23:15
อบรมผู้ดูแลและผู้ใช้งานระบบลา พุธ, กรกฎาคม 31, 2019 - 23:15

หน้า