ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท

 

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน  (  ชั้น 3 อาคาร 2 )
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

  เบอร์โทร 0-2551-5041
  แฟกซ์ 0-2551-5041   
  Call center 0-2551-5040
  E-Mail :  itc@drr.go.th